İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden
gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup,
maddeler halinde aşağıdaki gibidir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme tahtında
Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
MADDE 1 – TARAFLAR
İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.
1.1. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı : Arden Yat İnşa Turizm Denizcilik İnşaat ve Yiyecek İçecek San. Tic. Ltd. Şti.
Adres : Hasan Ali Yücel Sk. Nilgün Apt. No:3/1 Çiftehavuzlar Kadıköy/İSTANBUL
Gaziler V.D. 685 007 1294
Telefon : 0216 467 11 55
E-posta : info@thebellis.com
1.2. ALICI BİLGİLERİ
Satın almayı gerçekleştiren kişinin üyelik bilgileri baz alınır.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait www.thebellis.com internet
sitesinden (bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2.2. ALICI, satışa konu ürün veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,
teslimat koşulları ve satışa konu ürün veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı
konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında
ürün veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
www.thebellis.com internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş
bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ
İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihinde taraflarca
anlaşma gerçekleştirilmiştir.
MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
4.1. Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. ALICI’nın
SATICI’dan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.
4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI tarafından belirtilen teslimat adresine kargo ile gönderilerek
teslim edilecektir.

Sayfa 2 / 5

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin
satış tutarları ve adet bilgileri sipariş sonrası müşteriye eposta olarak iletilmiştir. Bahsi geçen
ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.
MADDE 6 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI
6.1. ÜRÜN, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim
yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre zorunluluk arz eden hallerde ALICI’ya daha önce
bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
6.2. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.3. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan
bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak
tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. ALICI tarafından
teslim alınan mallar/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
6.4. Sözleşme konusu mallar/hizmetler, SATICI’nın kullandığı kargo şirketinin hizmet verdiği
bir mahalde ise, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Aksi
durumda, ALICI’ya teslimat ilgili kargo kuruluşunun ALICI adresine en yakın şubesinde
yapılacaktır. Kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya
teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan
başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI
her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.
MADDE 7 – ÖDEME ŞEKLİ
ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte
bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve
ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan
sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki
sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit
sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER
8.1. ALICI, WEB SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için
gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
8.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden
önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini teyit etmiş olur.
8.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sayfa 3 / 5
8.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir
ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.
8.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin WEB SİTESİ’nden ALICI sipariş
oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, e-posta
ile SATICI tarafından ALICI’ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme
şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
8.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait
olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN
en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade
edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve
her halükarda saklıdır.
8.7. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve
bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak
masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar
ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
8.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi,
yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malı süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI
siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya
teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini
kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri
ödenir.
8.9. ALICI’nın, SATICI kampanyalarının, SATICI’nın satış sisteminin veya internet sitesinin
herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, SATICI’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat
sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış
koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi SATICI’nın
kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının SATICI
tarafından tespit edilmesi durumunda, SATICI’nın kanunundan doğan tüm haklarının yanında
söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı
olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
8.10. Peşin Havale/EFT ödemeli yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi 24 saat geçerli olup,
bu süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde SATICI siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.
8.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm
zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sayfa 4 / 5
8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet
etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
8.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının
hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde
bulunamaz.
MADDE 9 – CAYMA HAKKI
9.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi (7) gün
içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma
bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı
taahhüt eder. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
9.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması
ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya
gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu
belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı
ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
9.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız
olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
9.4. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler
iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
9.5. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen
kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan
indirim miktarı iptal edilir.
MADDE 10 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER
10.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, abiye, sağlık ve
hijyen açısından uygun olmayan ürünler ve aksesuar grubuna giren ürünlerin iadesi kabul
edilmemektedir.
10.2. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler
yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma
veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ÜRÜN
söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
10.3. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve
ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır:
Her türlü kozmetik ürün, her türlü kişisel bakım ürünü, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, abiye
ve aksesuar grubuna giren ürünler.

Sayfa 5 / 5
10.4. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
MADDE 11 – KISMEN GEÇERSİZLİK
İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya
icra kabiliyetinin olmaması diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü
etkilemeyecektir. Böyle bir durumda taraflar, ilgili mevzuat hükümlerinin geçersiz hüküm
yerine geçeceğini ve sözleşmenin geçerli olan tüm hüküm ve şartlarıyla ayakta kalmaya devam
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
MADDE 12 – DELİL SÖZLEŞMESİ
ALICI, işbu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil)
kesin delil oluşturduğunu ve işbu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ettiğini
beyan, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 13 – BİLDİRİM
13.1. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim
ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul
etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde
bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
13.2. İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan
zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
MADDE 14 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
MADDE 15 – YÜRÜRLÜK
On beş (15) maddeden ibaret bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak
suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ALICI site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin
gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI,
siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul
edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.